Vejlerne

Vejlerne

Vejlerne. Foto: Mattias Bodilsen

Vejlerne, der er Nordeuropas største vildtfuglereservat, omfatter 6.000 hektar og ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

Ved hovedvejsdæmningen over Bygholm Vejle er der indrettet et besøgscenter, som fortæller om fuglelivet og giver mulighed for at se ud over det storslåede område gennem en stor kikkert.

Der er flere fugletårne og -skjul adskillige steder rundt om i Vejlerne.

Besøgscenter Vejlerne
Bygholmvejlevej (A11) mellem Gøttrup og Øsløs
9690 Fjerritslev

 

Lidt historie

Hannæs var oprindelig en halvø i Limfjorden og er i vore dage omgivet af store vejler mod øst og vest. En vejle er en gammel betegnelse for et lavvandet fjordområde med tilgrænsende strandenge og moser.

Før åbningen af den nuværende hovedvej A11 over Vejlerne i 1967 var samfærdselen til Thy og især Han Herred både besværlig og til tider farlig. Visse steder (ofte kaldet et »vad«) kunne man ved lavvande vade eller køre over for at spare en lang omvej. Den gamle hovedvej A11 (Gammel Aalborgvej), der var anlagt af amtmand Faye, gik over Bjerget.

Fra 1866 påbegyndtes et ambitiøst projekt med afvanding af Østerild Fjord, Vesløs/Arup Vejle, Tømmerby Fjord, Lund Fjord og Bygholm Vejle under ledelse af et engelsk konsortium. Driftige ingeniører, entrepenører og lodsejere kæmpede de næste 40 år med at indvinde nye, store landbrugsområder. Store mandskabsstyrker – heriblandt de såkaldte »børster« – blev tilkaldt, bl.a. til det hårde slid med at anlægge den 5 km lange Bygholm-dæmning.

Man måtte efter mange års kæmpen imod vejr, vind og naturens kræfter indse, at det var en nærmest umulig opgave at dræne den tidligere fjordbund. I hvert fald med datidens teknik til rådighed. I stedet opstod et helt specielt naturområde, som tiltrækker ornitologer og naturelskere fra både ind- og udland.

Allerede i 1840’erne forsøgte »Hannæsbonden« Christen Jørgensen fra Arup at få koncession på inddæmning og udtørring af Arup Vejler, dog uden større held. Christen Jørgensen (1803-81), der havde en gård på Arupvej 45, stod i 1839-41 for anlæggelsen af en anløbsbro ved Feggesund Færgeri og var desuden foregangsmand på mange andre måder. Bl.a. forsøgte han sig med nye dyrkningsmetoder og var den første, der brugte svingplov på egnen. Han førte omhyggelig dagbog, som er bevaret på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.

»Hannæsbonden«s grav ses på Arup Kirkegård.

Fakta

Vejlerne omfatter følgende lokaliteter:

  • Bygholm Vejle
  • Glombak
  • Selbjerg Vejle
  • Han Vejle
  • Lund Fjord
  • Tømmerby Fjord
  • Vesløs Vejle
  • Arup Vejle
  • Østerild Fjord

Området er fredet og udpeget som særligt videnskabeligt reservat og internationalt fuglebeskyttelsesområde under Ramsarkonventionen samt EU fuglebeskyttelsesområde og EU habitatsområde.

Bygholm Vejle Informationscenter
Bygholm Vejlevej (A11).
Mobilinfo 99 400 352

Kraptårnet
Alvejen, Thorup Fjordholme.

Han Vejle Skjulet
Lund Fjordvej ved Vust.
Mobilinfo 99 400 361 / 364

Kogleaksskjulet (Kærup Holme)
Fjordvej øst for Frøstrup.
Mobilinfo 99 400 360

Tømmerby Fjord Tårnet
Aalborgvej (A11) vest for Vesløs.
Mobilinfo 99 400 357 / 358

Arupskjulet
Ud for Arupvej 11A øst for Arup Kirke.
Mobilinfo 99 400 354

Arupdæmningen
Adskiller Østerild Fjord fra Limfjorden.
Mobilinfo 99 400 355

Kort-over-Vejlerne-med-vejnavne-og-adresserMobilinfo 99 400 350

  • )